RStyle

Потърсете ни сега

0877 74 20 74

Кредит енергийна ефективност

Стоплете своя дом!

RStyle е партньор с Райфайзенбанк (България) ЕАД, която Ви предоставя възможност за финансиране по програма "Енергийна ефективност" на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие(ЕБВР), при която имате възможност за получаване на безвъзмездна помощ в размер до 20% от стойността на направените подобрения в дома.

Кредити за жилищна енергийна ефективност по програма на Европейския съюз (ЕС), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Агенцията за енергийна ефективност

Искате да намалите разходите за отопление?

Искате да направите дома си по-уютен и комфортен?

Всичко това на най-ниската цена - получавате обратно 20% от направените разходи!

Какво Ви предлагаме?

 • бързо и изгодно финансиране на проекти за енергийна ефективност в дома
 • безвъзмездна помощ в размер до 20% от капиталните разходи по проекта след успешното му завършване и спазване на определени условия. Средствата за субсидията се осигуряват от “Международен фонд Козлодуй” и ЕС
 • избор на валута
 • гратисен период
 • преференциални условия по дебитна карта на Райфайзенбанк (България)
 • преференциални условия по кредитни карти
 • избор на квалифицирани и надеждни фирми за доставка и монтаж

Кой може да получи кредит по програмата за жилищна енергийна ефективност на ЕБВР?

Пълнолетни български граждани с постоянно местоживеене в страната на възраст от 18 до 63 години, които:

 • работят по трудово или приравнено към него правоотношение за неопределен срок или по договор за управление и контрол
 • упражняват стопанска, занаятчийска дейност или свободна професия

Параметри на кредита
Валута - лева и евро

Размер

 • Минимална сума: 1 000 лева - равностойност в евро
 • Максимална сума: 15 000 лева - равностойност в евро
 • Срок - от 1 до 10 години
 • Безвъзмездна помощ
 • Възстановена сума в размер на 20%, но не повече от 2000 евро за всички проекти

Бонуси:

 • Кредитна карта РайКАРТ или Visa Classic/MasterCard Standard с предварително одобрен лимит, без такса за първата година
 • Безплатна международна дебитна карта Мaestro или Visa Electron

Гратисен период

Клиентът има възможност да избира гратисен период от:

 • 6 месеца
 • 12 месеца

Лихвени условия

 • За кредити в евро
  • 9,95% годишна лихва за при превод на работна заплата по сметка в банката и закупуване на пакет "Разплащателна сметка"
  • 10,45% годишна лихва при превод на работна заплата или месечна погасителна вноска по сметка в банката
  • 10,95% годишна лихва без превод на работна заплата или месечна погасителна вноска по сметка в банката
 • За кредити в лева
  • 11,25% годишна лихва за при превод на работна заплата по сметка в банката и закупуване на пакет "Разплащателна сметка"
  • 11,75% годишна лихва при превод на работна заплата или месечна погасителна вноска по сметка в банката
  • 12,25% годишна лихва без превод на работна заплата или месечна погасителна вноска по сметка в банката
 • при над 50% участие на собствениците в една сграда, в случай че последните отговарят на изискванията на банката за кредитоспособност – намаление на лихвата с 1%
Забележка: Сградата трябва да е с минимум 12 апартамента.

Лихвите се формират от стойността на банковия ресурс (СБР), плюс фиксирана надбавка. СБР на Райфайзенбанк (България) ЕАД към юли 2008 г.: за лева - 7.00%; за евро - 5.40%.

Обезпечение

 • за кредити до 15 000 лева/равностойност в евро без обезпечение
 • По преценка на банката за кредити до 15 000 лева може да бъде изискан поръчител.
 • Усвояване - еднократно
 • Погасяване - на равни месечни (анюитетни) вноски

Изисквания към кредитопролучателя

 • Сумата от всички месечни плащания по кредити и лизингови вноски трябва да бъде от 50% до 70% от нетния месечен индивидуален или семеен доход на кредитополучателя.
 • Остатъчният доход, след плащане на месечната вноска по кредита, не трябва да е по-малък от 100 лева на член от семейството
 • Дава се възможност на всяко лице да кандидатства за повече от един кредит “Енергийна ефективност” за реализацията на различни енергоспестяващи проекти, като задължително изискване е те да бъдат за един и същи жилищен имот. Различните проектите следва да се финансират от една и съща банка. Не се допуска финансиране от няколко различни банки.

Такси и комисиони

 • Такса за разглеждане - 20 лева / 10 евро
 • Комисиона за управление - 1.95% еднократно върху размера на кредита

Необходими документи

Документи за кредитоискателя

 • искане за кредит – по образец на банката
 • копие от документ за самоличност
 • заверено от работодателя копие от трудов договор/договор за управление и контрол или граждански договор
 • удостоверение за трудова заетост от работодателя
 • копие от данъчна декларация по Чл. 41 от Закона за облагане доходите на физическите лица (при получени доходи от извънтрудови правоотношения)
 • други документи по преценка на банката

Документи за проекта

 • оферта или проформа фактура от избраната от Вас фирма/и за доставка и монтаж
 • оригинална фактура от фирма/и за доставка и монтаж при завършване на проекта
 • протокол за извършени работи - по образец на банката
 • искане за получаване на Безвъзмездна помощ - по образец на банката

Процедура за отпускане на кредита

 • Избирате една от следните опции, при кандидатстване за кредит по линия на ЕБВР:
  • покупка и монтаж на материали/уреди/съоръжения от фирми, подписали договор за съвместна дейност с банката и одобрени от консултантите на ЕБВР
  • покупка и монтаж на материали/уреди/съоръжения от фирми, които нямат сключен договор с банката за съвместна дейност и не присъстват в списъка на консултантите на ЕБВР
  • покупката на материали/уреди/съоръжения, чийто монтаж се извършва от клиента
 • Представяте в банката писмена оферта или проформа фактура от избраната от Вас фирма/и за доставка и монтаж.
 • След оценка на кредитоспособността Ви и одобрение от банката, комплектът документи се изпраща за решение от консултантите на ЕБВР.
 • При отказ от страна на консултантите за финансиране на проекта от средствата на кредитната линия, банката може да Ви предложи стандартен потребителски кредит при условия, валидни към момента.
 • При одобрение на проекта от консултантите на ЕБВР, получавате уведомление от банката и подписвате договора за кредит.
 • Банката превежда сумата на кредита по Ваша сметка или по сметка на фирмата за доставка и монтаж, в зависимост от избраната от Вас опция за кандидатстване за кредит.
 • След завършване на проекта, представяте в банката попълненото Искане за предоставяне на Безвъзмездна помощ за завършен проект, оригиналната фактура и Протокол за извършени работи, издаден и подписан от доставчика.
 • След одобрение на Искането от консултантите на ЕБВР, банката превежда на клиента сумата на Безвъзмездната помощ по безплатно издадена за целта дебитна карта.

Разгледайте нашите специални предложения и поръчайте вашата дограма днес!

ПОРЪЧАЙ
Copyright © 2021 RStyle (Радо Стил ЕООД)